Our SatguruMA PAramahansa Sadhvi Tridevi ji on Dakshineswar Kali Temple,

Kolkata, India
July 13, 2019