TATri MATA Abshekam by Navaratri
at the feets of Mother Adi Shakti! 2019
Jai ho TATri Mata Shree Ki
Day 8° of our Divine Mata!
TATri MATA Abshekam en Navaratri
a los pies de Madre Adi Shakti! 2019
Jai ho TATri Mata Shree Ki
8° día de Navaratri, en honor de nuestra Divina Madre!
 

 


  

 

VIDEOS