Last News from KUMBA MELA ALLAHABAD 2019:

Pujya Swamiji Avimukteshwaranand Maharaj Senior Shyshia Of Shree Shree Shankaracharya Swami Saroopananda Saraswathi Guruji Of our SatguruMa Paramahansa Sadhvi Tridevi ji (Tri Shakti Mata).
Him are presenting the Dharmansad around of The world.

Pujya Swamiji Avimukteshwaranand Maharaj Senior Shyshia de Shree Shree Shankaracharya Swami Saroopananda Saraswathi Guruji de nuestra SatguruMa Paramahansa Sadhvi Tridevi ji (Tri Shakti Mata).
El mismo está presentando el Dharmansad a todo el mundo.