Our SatGuruMA Paramahansa Sadhvi Tridevi ji 
in Abishekam Ceremony of Her Jyoti Lingam on Ganges River, Himalayas!
Mars, 2019
Jay Ho TATri MATA SHREE Ki !!!


Nuestra SatGuruMa Paramahansa Sadhvi TrideviJi 
En Ceremonia de Abishekam de su Jyoti Lingan en Río Ganges HIMALAYAS!
Marzo, 2019
Jay Ho TATri MATA SHREE Ki !!!