TATri PADMA DHYANA OPEN MIND
INSTRUCTOR TRAINING WITH
SATGURUMA PARAMAHANSA SADHVI TRIDEVI JI
April-May 2019
TATri PADMA DHYANA OPEN MIND
FORMACIÓN INSTRUCTORADO CON
SATGURUMA PARAMAHANSA SADHVI TRIDEVI JI
Abril-Mayo 2019